Regulamin Loterii
Kibicuję! Wygrywam!

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejsza loteria promocyjna (dalej zwana „Loterią”) urządzana jest pod nazwą „KIBICUJĘ! WYGRYWAM!”.
  2. Organizatorem Loterii jest Robert Kieszek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AMBASADA MAREK Robert Kieszek z siedzibą w Łodzi (94-303 Łódź) przy ul. Konstantynowskiej 34 lok. 116-117, posiadającą NIP: 727-248-50-21, REGON: 101045250, zwany dalej „Organizatorem”.
  3. Loteria trwa od dnia 01.05.2016 roku do dnia 30.09.2016 roku, przy czym dniem zakończenia Loterii jest dzień przewidziany jako ostatni na rozpatrywanie reklamacji zgodnie z par. 9. pkt 5.
  4. Sprzedaż promocyjna rozpoczyna się dnia 01.05.2016 roku o godzinie 00:00:01, a kończy dnia 31.07.2016 roku o godzinie 23:59:59. Zakupy w Placówkach przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu Sprzedaży promocyjnej, zgodnie z terminem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie biorą udziału w Loterii, przy czym decydująca jest data na Dowodzie zakupu.
  5. Ze Sprzedaży promocyjnej w Loterii wyłączone są napoje alkoholowe, w tym piwo w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1286) oraz wyroby tytoniowe w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r., nr 10, poz. 55 ze zm.), dostępne w obrocie handlowym na terenie Placówek. Ze Sprzedaży promocyjnej wyłączone są także zakupy w kolekturach, w tym gry liczbowe Lotto oraz produkty lecznicze (leki).
  6. Loteria urządzana jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 612 ze zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Łodzi.
  7. Loteria ma charakter ogólnopolski i urządzana jest w placówkach handlowych działających na terenie Polski pod markami: Inmedio, Relay, 1-Minute, Chiefs Bistro, Discover, Virgin, Hubiz, Jump, The Warsaw Store, Gift Shop,    - należącymi do Spółki Lagardere Travel Sp. z o.o. (dalej: Placówki). Lista Placówek objętych Sprzedażą promocyjną wraz z ich lokalizacją znajduje się na stronie internetowej www.kibicujewygrywam.pl.
  8. Definicje:
   1. Loteria – niniejsza loteria promocyjna urządzana pod nazwą „KIBICUJĘ! WYGRYWAM!”;
   2. Regulamin – niniejszy regulamin Loterii;
   3. Uczestnik – osoba spełniająca warunki określone w par. 2. Regulaminu;
   4. Laureat – zdobywca Nagrody w Loterii;
   5. Zdrapka – kupon, na którym wyodrębniono 4 pola gry pokryte ochronną, ścieralną warstwą farby. Zdrapka wydawana jest każdemuUczestnikowi Loterii po dokonaniu zakupu Produktu promocyjnego. W ramach niniejszej Loterii przygotowano 300 000 sztuk (słownie: trzysta tysięcy) zdrapek, w tym 30 000 sztuk (słownie: trzydzieści tysięcy) zdrapek z informacją o wygranej oraz 270 000 sztuk (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy) zdrapek z informacją o braku wygranej. Zastrzega się, iż ilość zdrapek jest ograniczona. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyczerpanie nakładu zdrapek w poszczególnych Placówkach przed upływem czasu Sprzedaży promocyjnej.
   6. Placówka – sklep będący własnością Spółki Lagardere Travel Retail Sp. z o.o., w którym prowadzona jest Sprzedaż promocyjna. Lista Placówek objętych Sprzedażą promocyjną dostępna jest na stronie www.kibicujewygrywam.pl;
    Produkt promocyjny – produkty dostępne w obrocie handlowym w objętej niniejszą Loterią Placówce, należącej do sieci Spółki Lagardere Travel Retail Sp. z o.o. Lista Produktów promocyjnych stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
   7. Sprzedaż promocyjna – sprzedaż Produktów promocyjnych;
   8. Zakup promocyjny – zakup Produktów promocyjnych w okresie Sprzedaży promocyjnej. Za każdy jednorazowy Zakup promocyjny udokumentowany paragonem lub fakturą VAT na kwotę minimum 10,00 zł brutto, Uczestnikowi przysługuje jedna Zdrapka, przy czym jeśli kwota na jednym Dowodzie zakupu jest wielokrotnością kwoty 10,00 zł, Uczestnik otrzyma Zdrapki w liczbie równej wielokrotności kwoty 10,00 zł;
   9. Zgłoszenie – czynność określona w par. 3. Regulaminu;
   10. Nagroda/y – Nagrody Natychmiastowe i Nagrody Główne wskazane w par. 4. pkt 2. Regulaminu Loterii;
   11. Dowód zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT wydane z systemu kasowo-fiskalnego Placówki objętej Sprzedażą promocyjną w ramach urządzanej Loterii;
   12. Kod alfanumeryczny – unikalny kod składający się z kombinacji sześciu cyfr i liter, umożliwiający zgłoszenie udziału w losowaniu Nagród Głównych w Loterii. Kod alfanumeryczny znajduje się na zdrapce, na polu gry o wymiarach 30 mm x 6 mm pokrytym ścieralną warstwą ochronną. W celu odkrycia Kodu alfanumerycznego niezbędne jest usunięcie farby ścieralnej.
  9.  Administratorem bazy danych osobowych zebranych do celów Loterii jest Organizator. Dane osobowe Uczestnik Loterii udostępnia dobrowolnie. Uczestnikom Loterii przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, jak również prawo ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania czy usunięcia.

 

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII PROMOCYJNEJ

 

  1. Loteria przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych (konsumentów w rozumieniu Art. 22[1] kodeksu cywilnego) zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które w dniu przystąpienia do Loterii ukończyły 13 lat oraz spełniają pozostałe postanowienia i warunki Regulaminu.
  2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Spółki Lagardere Travel Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-486 Warszawa), Al. Jerozolimskie 174, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048015, NIP: 526-21-00-142, o kapitale zakładowym w wysokości 102 631 000,00 zł,  jak również Ajenci Placówek, ich pracownicy zatrudnieni w Placówkach oraz małżonkowie i członkowie rodzin wszystkich w/w podmiotów. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i wstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
  3. Uczestnik, przystępując do Loterii, powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, że spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii.
  4. Uczestnikiem Loterii mogą być jedynie osoby, które wyrażą pisemnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku wygranej - także wizerunku i na ich opublikowanie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015, poz. 2135). Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie do celów prowadzonej Loterii i wydania Nagród. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wydania Nagrody.

 

§ 3
ZASADY URZĄDZANIA LOTERII


Etap I: Nagrody Natychmiastowe

Aby wziąć udział w losowaniu Nagród Natychmiastowych, należy spełnić łącznie następujące warunki:

   1. dokonać zakupu Produktów promocyjnych na kwotę minimum 10,00 (dziesięciu) zł brutto w okresie trwania Sprzedaży promocyjnej, tj. od dnia 01.05.2016 r. do dnia 31.07.2016 r. włącznie;
   2. odebrać Dowód zakupu oraz Zdrapkę wydaną przez pracownika Placówki po dokonaniu Zakupu promocyjnego;
   3. usunąć ścieralną warstwę z trzech kwadratowych pól zdrapek o wymiarach 10 mm x 10 mm w celu uzyskania wyniku losowania;
   4. odczytać informację o wygranej, a następnie przekazać zwycięską Zdrapkę pracownikowi Placówki, w której dokonano Zakupu promocyjnego wraz z oryginałem Dowodu zakupu. Wynik gry Uczestnik odczytuje w sposób następujący:
   5. w przypadku wygranej, na Zdrapce Uczestnika pojawiają trzy identyczne znaki graficzne przedstawione poniżej:
    ☺ ☺ ☺
   6. w przypadku braku wygranej, na Zdrapce Uczestnika pojawia się jedna z 3 możliwych kombinacji znaków graficznych przedstawionych poniżej:
    ☺ ☹ ☹
    ☹ ☹ ☺
    ☹ ☺ ☹
   7. Każdy Uczestnik Loterii, który dokonał Zakupu promocyjnego w okresie trwania Sprzedaży promocyjnej i otrzymał Zdrapkę, niezależnie od wyniku gry w Etapie I (wygrana lub brak wygranej), ma prawo udziału w Etapie II – losowaniu Nagród Głównych. Warunki gry w II Etapie Loterii określono poniżej.


Etap II: Nagrody Główne

 1. Aby wziąć udział w losowaniu Nagród Głównych, należy spełnić łącznie następujące warunki:
  1. dokonać zakupu Produktów promocyjnych na kwotę minimum 10,00 (dziesięciu) zł brutto w okresie trwania Sprzedaży promocyjnej, tj. od dnia 01.05.2016 r. do dnia 31.07.2016 r. włącznie
  2. odebrać Dowód zakupu oraz Zdrapkę wydaną przez pracownika Placówki po dokonaniu Zakupu promocyjnego;
  3. usunąć ścieralną warstwę z ostatniego, nieodkrytego pola Zdrapki o wymiarach 30 mm x 6 mm w celu uzyskania unikalnego Kodu alfanumerycznego;
 2. zgłosić swój udział w Loterii poprzez rejestrację Kodu alfanumerycznego na stronie internetowej pod adresem www.kibicujewygrywam.pl, poprzez:
 3.  - wypełnienie formularza zgłoszeniowego podając następujące dane osobowe:
  - imię i nazwisko;
  - miejscowość zamieszkania;
  - numeru telefonu komórkowego w formacie dziewięciu następujących po sobie cyfr, np. 500000000;
  - adres e-mail;
 4. Kodu alfanumerycznego ukrytego pod farbą zabezpieczającą o wymiarach 30 mm x 6 mm zamieszczonego na otrzymanej Zdrapce.
 5. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie oświadczenia o treści:
 6. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135) przez Organizatora loterii promocyjnej pn. „KIBICUJĘ! WYGRYWAM!” – AMBASADA MAREK Robert Kieszek z siedzibą w Łodzi (94-303 Łódź) przy ul. Konstantynowskiej 34 lok. 116-117 – dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem niniejszej loterii. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, żądania ich poprawienia lub usunięcia oraz zaprzestania przetwarzania.”
 7. Prawidłowe Zgłoszenie potwierdzone zostaje poprzez wyświetlenie informacji o jego przyjęciu na stronie internetowej Loterii.

 


§ 4
NAGRODY

   1. Organizator przewidział łącznie 30 066 (słownie: trzydzieści tysięcy sześćdziesiąt sześć) Nagród. Nagrody wraz z ich wartością zostały określone w pkt 2. poniżej.
   2. Lista Nagród w Loterii:
    1. Nagrody Główne stanowią:
     1. Nagrody I stopnia: 11 (słownie: jedenaście) voucherów na dowolnie wybrany mecz piłki nożnej z oferty dostępnej na stronie internetowej www.watchitlive.pl, łącznie z hotelem, o wartości jednostkowej 3 000,00 zł brutto wraz z dodatkową Nagrodą pieniężną w wysokości 333,00 zł. Łączna wartość jednego vouchera to 3 333,00 zł brutto;
     2. Nagrody II stopnia: 5 tabletów marki MODECOM FreeTAB 9000 IPS ICG OPL PZPN Tablet 8,9" (Oficjalny Produkt Licencyjny PZPN) o wartości jednostkowej 576,50 zł brutto;
     3. Nagrody III stopnia: 50 voucherów na bilety do sieci kin Multikino na transmisje meczy w terminie 10.06.2016 r. – 10.07.2016 r. o wartości jednostkowej 25,00 zł brutto.
    2. Nagrody Natychmiastowe:
     1. 30 000 (słownie: trzydzieści tysięcy) zawieszek na drzwi (Oficjalny Produkt Licencyjny PZPN) o wartości jednostkowej 0,68 zł brutto.
   3. Łączna wartość Nagród w loterii promocyjnej wynosi: 61 195,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych zero groszy) brutto.
   4. Warunki i terminy realizacji Nagród I stopnia stanowią Załącznik nr 3 do Regulaminu.
   5. Laureatowi danej Nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego czy rzeczowego.
   6. Dodatkowa Nagroda Pieniężna, o której mowa w pkt 2.1. lit. a. powyżej, nie jest wydawana do rąk Uczestnika lecz jest potrącana przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej, na co Uczestnik, biorąc udział w Loterii, wyraża zgodę.
   7. Nagrody w Loterii są wydawane Laureatom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym w szczególności w oparciu o ustawę z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).

 

§ 5
LOSOWANIE NAGRÓD

   1. Losowanie Nagród Natychmiastowych odbywa się na zasadach określonych w par. 3. pkt 1. w terminie Sprzedaży promocyjnej, tj. od dnia 01.05.2016 r. do dnia 31.07.2016 r. Nagrody Natychmiastowe losowane są w Loterii na bieżąco, poprzez zdrapanie farby ochronnej z trzech kwadratowych, jednakowych pól osiągnięcie rezultatu w postaci trzech jednakowych znaków graficznych na jednej Zdrapce przez Uczestnika. W przypadku, gdy na Zdrapce wszystkie trzy znaki graficzne (symbole) nie są jednakowe dla Uczestnika oznacza to brak wygranej, jednak nie wyklucza go z gry o Nagrody Główne, zgodnie z pkt. 2. poniżej.
   2. Organizator przewidział 3 (trzy) losowania Nagród Głównych, które każdorazowo odbędą się o godz. 12:00 w siedzibie Organizatora, przy ul. Konstantynowskiej 34 lok. 116-117 w Łodzi (94-303 Łódź). Terminy poszczególnych losowań, jak również okresy, za które są prowadzone, określono w pkt 3. poniżej.


   Terminarz losowań w Loterii:    


   Numer losowania

   Okres Sprzedaży promocyjnej, za który prowadzone jest losowanie

   Termin losowania

   Liczba i rodzaj Nagród Głównych przewidzianych

   w danym losowaniu

   1

   01.05.2016 r. – 30.05.2016 r.

   31.05.2016 r. g. 12:00

   3 x Nagroda I stopnia

   50 x Nagroda III stopnia

   2

   31.05.2016 r. – 29.06.2016 r.

   30.06.2016 r. g. 12:00

   4 x Nagroda I stopnia

   5 x Nagroda II stopnia

   3

   30.06.2016 r. – 31.07.2016 r.

   01.08.2016 r. g. 12:00

   4 x Nagroda I stopnia

       4. Losowanie Nagród Głównych w Loterii odbywa się metodą tradycyjną, z wykorzystaniem urn do losowania. Metoda przeprowadzenia losowań Nagród w Loterii zapewnia pełną losowość, bezstronność i rzetelność przyznawania Nagród. Losowanie odbywa się każdorazowo w sposób następujący:

   1. Każdemu Zgłoszeniu do Loterii przydzielany jest unikalny, cyfrowy numer identyfikacyjny (dalej „numer ID”) w bazie Organizatora. W danym losowaniu biorą udział wszystkie numery identyfikacyjne prawidłowo nadesłanych Zgłoszeń zarejestrowane w bazie Organizatora w czasie przyjmowania Zgłoszeń za okres poprzedzający dane losowanie, przy czym obowiązuje zasada, iż Zgłoszenia za dany okres poprzedzający losowanie nie są ponownie brane pod uwagę w losowaniu następnym.
   2. Losowanie odbywa się z wykorzystaniem nieprzezroczystych urn. W każdej z nich znajduje się 10 ponumerowanych kul z cyframi od 0 do 9. Liczba urn wykorzystanych do losowania odpowiada ilości cyfr w liczbie dokonanych zgłoszeń za okres poprzedzający dane losowanie.
   3. Podczas losowania z każdej urny jest losowana jedna kula, przy zachowaniu zasady, iż jako pierwsza losowana jest zawsze liczba rozpoczynająca dany numer ID, np. 1234 (cyfra tysięczna, cyfra setna, cyfra dziesiętna, cyfra jedności). Cyfry z kolejno wylosowanych kul tworzą liczbę odpowiadającą numerowi ID zgłoszenia, które zostaje w ten sposób wylosowane, z zastrzeżeniem lit. d. poniżej.
   4. W przypadku, gdy cyfra widoczna na kuli wylosowanej z urny tworzyłaby liczbę, która nie mieści się w zakresie numerów ID zgłoszeń, to cyfra ta nie jest brana pod uwagę, zaś z tej urny losuje się kolejną kulę, aż do wyjęcia kuli z cyfrą odpowiadającą liczbie zgłoszeń.

    

   5. Podczas losowań sposób ich urządzania jest następujący:   Losowanie nr 1:

   1. w pierwszej kolejności Organizator losuje 3 (słownie: trzech) Laureatów Nagród I stopnia;
   2. następnie Organizator losuje 50 (słownie: pięćdziesięciu) Laureatów Nagród III stopnia.

    

   Losowanie nr 2:

   1. w pierwszej kolejności Organizator losuje 4 (słownie: czterech) Laureatów Nagród I stopnia;
   2. następnie Organizator losuje 5 (słownie: pięciu) Laureatów Nagród II stopnia.

    

   Losowanie nr 3:

   1. Organizator losuje 4 (słownie: czterech) Laureatów Nagród I stopnia.

   6. Następnie, w dalszej części każdego losowania, Organizator losuje Zgłoszenia rezerwowe, na wypadek, gdyby kontakt z Laureatami Nagród wylosowanymi w pierwszej kolejności, nie był możliwy w trybie przewidzianym w niniejszym Regulaminie. Organizator losuje Zgłoszenia rezerwowe wg następującej procedury:

    

   Losowanie nr 1:

   1. Organizator losuje po dwa (słownie: dwa) Zgłoszenia rezerwowe do każdej z Nagród I stopnia, w łącznej liczbie 8 (słownie: ośmiu) Zgłoszeń.
    Losowanie nr 2:
   2. Organizator losuje po dwa (słownie: dwa) Zgłoszenia rezerwowe do każdej z Nagród I stopnia, w łącznej liczbie 8 (słownie: ośmiu) Zgłoszeń oraz po 1 (słownie: jednym) Zgłoszeniu rezerwowym do każdej z Nagród II stopnia, w łącznej liczbie 5 (słownie: pięciu) Zgłoszeń.

    

   Losowanie nr 3:

   1. Organizator losuje po dwa (słownie: dwa) Zgłoszenia rezerwowe do każdej z Nagród I stopnia, w łącznej liczbie 8 (słownie: ośmiu) Zgłoszeń.
   2. Organizator nie przewiduje losowania Zgłoszeń rezerwowych do Nagród III stopnia.
   3. Powyższa metoda nie jest zależna od użycia sprzętu komputerowego, czy zewnętrznego oprogramowania.
   4. Nad przebiegiem losowania czuwa Komisja nadzoru, o której mowa w par. 8.

    

   § 6
   SPOSÓB INFORMOWANIA LAUREATÓW NAGRÓD

   1. Laureaci Nagród Natychmiastowych dowiadują się o wygranej w chwili zdrapania farby ochronnej umieszczonej na otrzymanej od Pracownika sklepu Zdrapce. O ile Zdrapka okazuje się zwycięska, Laureat może odebrać Nagrodę Natychmiastową bezpośrednio w Placówce, która wydała mu Zdrapkę. Nie ma możliwości odbioru Nagrody Natychmiastowej w Placówce innej niż ta, w której Laureat dokonał Zakupu promocyjnego.
   2. W przypadku Laureatów wylosowanych do Nagród Głównych w pierwszej kolejności, Organizator podejmuje próbę powiadomienia o wygranej bezpośrednio w dniu losowania lub w terminie do 2 (dwóch) dni od dnia losowania, nie później jednak niż do dnia 03.08.2016 r. włącznie.
    1. W pierwszej kolejności Organizator dzwoni pod numer telefonu kontaktowego, który dany Laureat podał w trakcie rejestracji zgłoszenia. Organizator podejmuje trzy próby połączenia telefonicznego z Laureatem w ciągu 2 (dwóch) różnych dni następujących po sobie.
    2. Jeśli kontakt z Laureatem wylosowanym do danej Nagrody Głównej w pierwszej kolejności jest nieskuteczny zgodnie z pkt 3. poniżej, Nagroda Główna pozostaje do dyspozycji Organizatora, a pod uwagę brany jest pierwszy Laureat z Listy Zgłoszeń rezerwowych do danej Nagrody.
    3. Organizator podejmuje próbę kontaktu z Laureatami rezerwowymi poprzez połączenie telefoniczne pod numer, który Laureat wskazał w trakcie rejestracji zgłoszenia. Organizator podejmuje trzy próby połączenia telefonicznego z Laureatem w ciągu 2 (dwóch) różnych dni następujących po sobie.
    4. Jeśli kontakt z pierwszym Laureatem rezerwowym jest nieskuteczny, powyżej opisaną procedurę ponawia się aż do skutku lub do wyczerpania Listy Zgłoszeń rezerwowych do danej Nagrody.
    5. W przypadku, gdy w trybie opisanym powyżej, Organizator wyczerpie wszystkie możliwości kontaktu z Laureatami rezerwowymi, dana Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora Loterii.
    6. Laureaci rezerwowi są weryfikowani zgodnie z kolejnością ich wylosowania.
   3. Przez nieskuteczną próbę połączenia z Laureatem rozumie się:
    1. nieodebranie połączenia przez co najmniej 10 sygnałów;
    2. włączenie się poczty głosowej;
    3. brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np.: przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny).
   4. Organizator w rozmowie telefonicznej informuje Laureata o wygranej w Loterii oraz informuje o sposobie wydania Nagrody.
   5. W razie niepodania przez Laureata danych umożliwiających przekazanie Nagrody, a także w wypadku odmowy przyjęcia Nagrody lub odmowy przez Laureata przekazania danych i wyrażenia zgody, o których mowa w par. 2. – Laureat traci prawo do Nagrody, a Nagroda jest przydzielana pierwszemu z listy Laureatowi rezerwowemu.

   § 7
   WYDANIE NAGRÓD

   Warunkiem odbioru Nagród jest:

   1. W przypadku Nagród Natychmiastowych:
    1. przedłożenie do wglądu pracownikowi danej Placówki, w której dokonano Zakupu promocyjnego, oryginału zdrapki wraz z oryginałem Dowodu zakupu opatrzonego datą i godziną przypadającą w okresie Sprzedaży promocyjnej, która jest jednocześnie datą i godziną wcześniejszą niż data i godzina nadesłanego zgłoszenia zgodnie z par. 3. Regulaminu. Po zweryfikowaniu poprawności zwycięskiej Zdrapki, Pracownik danej Placówki zwraca Zdrapkę Laureatowi wraz z adnotacją o wydaniu Nagrody Natychmiastowej.
    2. wypełnienie i podpisanie Protokołu Odbioru Nagrody, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu;
   2. W przypadku Nagród Głównych:
    1. przedłożenie Organizatorowi zdrapki wraz z oryginałem Dowodu zakupu opatrzonego datą i godziną  przypadającą w okresie Sprzedaży promocyjnej, która jest jednocześnie datą i godziną wcześniejszą niż data i godzina nadesłanego zgłoszenia zgodnie z par. 3. Regulaminu;
    2. Laureat jest zobowiązany przesłać w/w dokumenty (lit. a.) na adres biura Organizatora, tj.: AMBASADA MAREK, ul. Konstantynowska 34, lok. 116-117, 94-303 Łódź lub na adres e-mail: promocje@ambasadamarek.pl w ciągu 2 dni od daty przedstawienia takiego żądania przez Organizatora. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły do siedziby Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni od daty powiadomienia, a w przypadku wiadomości e-mail z dokumentacją przesłaną w formie scanów (pliki pdf lub jpg) decyduje data i godzina wpływu wiadomości e-mail na serwer Organizatora, przy czym wiadomości e-mail wysyłane jednorazowo nie mogą przekraczać 4 MB, pod rygorem ich nie uwzględnienia przez Organizatora w procesie weryfikacyjnym.
     Nagrody Główne wysyłane są do Laureatów za pośrednictwem firmy kurierskiej, w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania od Laureata oryginałów w/w dokumentów zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, nie później jednak niż do 31.08.2016 r.
     Nagrody Natychmiastowe nieodebrane z winy laureatów do dnia 31.08.2016 r. pozostają w dyspozycji Organizatora.

     

    § 8
    NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII

     


    1. Nadzór nad prawidłowością urządzenia Loterii sprawuje powołana przez Organizatora trzyosobowa Komisja Nadzoru.

    2. W skład Komisji Nadzoru wchodzą:

    a. osoba legitymująca się odpowiednim świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra właściwego ds. Finansów Publicznych jako sekretarz komisji;

    b. przewodniczący komisji;

    c. członek komisji.

    3. Skład osobowy komisji określa Organizator.

    4. Szczegółowe zadania Komisji Nadzoru określa regulamin wewnętrzny działania tejże komisji wydany przez Organizatora.
    Do zadań Komisji należy w szczególności:

    a. dbanie o prawidłowe przygotowanie numerów ID do loterii;

    b. nadzór nad zabezpieczeniem oraz ochrona przed zniszczeniem i zagubieniem Losów na Loterię;

    c. zabezpieczenie zgodności przebiegu wszelkich czynności związanych z organizacją Loterii z zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności;

    d. udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania uprawnień do odbioru wygranej przez Laureata Nagrody;

    e. rozpatrywanie wpływających od Uczestników Loterii reklamacji i udzielanie Uczestnikom wszelkich informacji na temat urządzanej Loterii.

    § 9
    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

     

      1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Loterii można składać w formie pisemnej z dopiskiem: „Reklamacja – KIBICUJĘ! WYGRYWAM!” – na adres Organizatora: AMBASADA MAREK, ul. Konstantynowska 34, lok. 116-117, 94-303 Łódź.
       Reklamacje składane mogą być przez cały czas trwania Sprzedaży promocyjnej przewidzianej niniejszym Regulaminem oraz w terminie do 14 dni od dnia wydania ostatniej Nagrody w Loterii (o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).
      2. Reklamacja powinna zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 118, poz.793) następujące dane:
       imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej;
       datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie;
       rodzaj gry oraz treść roszczenia.
      3. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w pkt 2. powyżej nie są rozpatrywane.
      4. Rozpatrywanie reklamacji przez Komisję nadzoru następuje w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania wraz z poinformowaniem
      5. Uczestnika o rozstrzygnięciu, jednak nie później niż do dnia 30.09.2016 r.
      6. O decyzji Komisji nadzoru Uczestnik jest powiadamiany listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
      7. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.    § 10
    PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

      1. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.
      2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

    § 11
    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     

      1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 612 ze zm.).
      2. Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz poprzez przystąpienie do Loterii potwierdza, że spełnia wszystkie warunki w nim określone.
      3. Regulamin Loterii udostępniony jest do wglądu wszystkim zainteresowanym w biurze Organizatora Loterii pod adresem:(AMBASADA MAREK, ul. Konstantynowska 34, lok. 116-117, 94-303 Łódź) w dni robocze od godziny 8:00 do 16:00 oraz na stronie internetowej www.kibicujewygrywam.pl.
      4. Na żądanie Laureata Loterii Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
      5. Zgodnie z Ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 612 ze zm.), Organizator posiada gwarancję bankową wypłaty Nagród do wysokości wartości Nagród określonej w Regulaminie Loterii.      ORGANIZATOR

      Załącznik nr 1

      do Regulaminu loterii promocyjnej „KIBICUJĘ! WYGRYWAM!”

      LISTA PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH

       

      Naklejki samoprzylepne wielokrotnego użytku/bezśladowe FolStick - PZPN =  format naklejki 105 x 150 mm - w displayu 3 rodz. po 25 szt.                                                                                               

      Naklejki samoprzylepne wielokrotnego użytku / bezśladowe FolStick - PZPN, format naklejki A4  - 210 x 297 mm - opakowanie zbiorcze 2 rodzaje                                                                                                                                         

      Naklejki samoprzylepne wielokrotnego użytku/bezśladowe FolStick - PZPN format naklejki 1/2 A4  - 105 x 300 mm, 2 rodz. po 25 szt.                                                                                                         

      Naklejki samoprzylepne wielokrotnego użytku/bezśladowe FolStick - PZPN, format naklejek z Lewandowski + Krychowiak, 460 x 660 mm - duża, 220 x 330 mm - mała                                                                        

      Zapach samochodowy celulozowy - LEMON (pojedyńczo lub MIX)

      Szalik samochodowy PZPZ. Materiał 100 % poliester, wymiary: 50 x 10 cm, dwa rodzaje, druk dwustronny

      Mini koszulka PZPN. Materiał 100 % poliester, wymiary: 17 x 18 cm, druk dwustronny

      Flaga samochodowa PZPN. Materiał 100 % poliester, wymiary: 40 x 30 cm, maszt 45 cm, druk jednostronny

      Breloczek- smycz PZPN

      Bransoletka gumowa PZPN

      Breloczek gumowy PZPN

      Metalowa skarbonka PZPN

      Farby szkolne 6 kolorów 20 ml - PZPN

      Kredki ołówkowe 12 kolorów - PZPN

      Kredki świecowe 12 kolorów - PZPN

      Flamastry 12 kolorów PZPN

      Plastelina szkolna 6 kolorów - PZPN

      Plastelina szkolna 12 kolorów - PZPN

      Ołówek trójkątny z gumką HB blister - 4 szt.

      Długopis automatyczny PZPN - dispalay 36 sztuk

      Kubek porcelanowy BOSS 350ml/New Bone China / Bulk

      Otwieracz do butelek średnica 7 cm/PVC BOX

      Komplet magnesów z  postaciami piłkarzy reprezentacji 20X20CM/11 elementów / folia

      Zeszyt A5 60 # UV PZPN

      Zeszyt do słówek A6 16 # UV PZPN

      Blok rysunkowy A4 20 z kolorowanką PZPN

      Kołozeszyt A6 80 # PZPN

      Kołozeszyt A4 80 # PZPN

      Teczka z gumką A4+ LUX UV PZPN

      Karty kolekcjonerskie 1 szt.

      Podkładka pod mysz MC-MP1 PZPN - red

      Podkładka pod mysz MC-MP1 PZPN white

      Przewodowa mysz optyczna M4 Art PZPN red

      Bezprzewodowa mysz optyczna MC-WM6 PZPN red

      Podkładka pod mysz - reprezentacja zawodnicy

      Podkładka pod mysz - reprezentacja kolor

      Podkładka pod mysz - Robert Lewandowki

      Podkładka pod mysz - Grzegorz Krychowiak

      Słuchawki z mikrofonem MC-400 Polska 1 white

      Podkładka antypoślizgowa Lep-r 31

      Podkładka antypoślizgowa Lep-r 32

      Głośnik przenośny bluetooth MC-BTS02 white PZPN

      Głośnik przenośny bluetooth MC-BTS02 red PZPN

      Naklejki samoprzylepne wielokrotnego użytku/bezśladowe FolStick  - podkładka - PZPN. Naklejka wodoodporna dodatkowo zabezpieczona lakierem hybrydowym, format naklejki  - 460 x 330 mm;     

      Naklejki samoprzylepne wielokrotnego użytku/bezśladowe FolStick  - podkładka - PZPN. Naklejka wodoodporna dodatkowo zabezpieczona lakierem hybrydowym, format naklejki  - 460 x 330 mm;     

      Portfelik na szyję

      Saszetka okrągła

      Trąbka kibica

      Piórnik pojedynczy bez wyposażenia, 2 klapki, 1BW2 PZ-10 PZPN

      Niezbędnik kibica A4/zestaw zawiera: dwustronne kolekcjonerskie karty
      z piłkarzami/naklejki/zadania/kolorowanki/dodatki kibica

      Przewodowa mysz optyczna M4 ART PZPN white

      Bezprzewodowa mysz optyczna MC-WM6 PZPN white

      Podkładka duża pod klawiaturę i mysz - zawodnicy

      Przewodowa klawiatura LK-13 Polska 1 biała

      Przewodowa klawiatura LK-13 Polska 2 czerwona

      przybornik metalowy PZPN

      gra karciana dla dzieci - Czarny Piotruś /Memo premium
      większy format kart

      Gra karciana Monopoly na licencji HASBRO i PZPN, z darmową aplikacją na iPhone i smartfony, pakowana w plastikowe pudełko.

      PZPN 100 elementów Modecom pudełko tekturowe 115x155x28

      PZPN 200 elementów Modecom pudełko laminowane 333x230x36

       


      Załącznik nr 2

      do Regulaminu loterii promocyjnej „KIBICUJĘ! WYGRYWAM!”

      PROTOKÓŁ ODBIORU/WYDANIA NAGRODY PON

      NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ: „KIBICUJĘ! WYGRYWAM!”

      ORGANIZATOR: AMBASADA MAREK Robert Kieszek z siedzibą w Łodzi (94-303 Łódź) przy ul. Konstantynowskiej 34 lok. 116-117, NIP: 727-248-50-21, REGON: 10104525.    

      RODZAJ GRY HAZARDOWEJ: Loteria promocyjna – gra losowa urządzana na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 612 ze zm.).     DANE LAUREATA NAGRODY:

      NAGRODA/WARTOŚĆ BRUTTO:

      Imię i nazwisko Laureata:

      Adres zamieszkania:

      Numer telefonu:

      PESEL:

       

      OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY

      Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż biorę udział w loterii pod nazwą „KIBICUJĘ! WYGRYWAM!”, zwanej dalej „Loterią”. Jestem osobą pełnoletnią, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. Nie jestem pracownikiem Organizatora, Spółki Lagardere Travel Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-486 Warszawa), Al. Jerozolimskie 174, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048015, NIP: 526-21-00-142, o kapitale zakładowym w wysokości 102 631 000,00 zł, jak również małżonkiem czy członkiem wyżej wymienionych. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i wstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.    

      Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w związku z wygraną w loterii promocyjnej urządzanej pod nazwą „KIBICUJĘ! WYGRYWAM!”. Przetwarzanie danych podanych powyżej następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania Nagrody. Rozumiem, że w związku z udostępnieniem moich danych osobowych przysługuje mi prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo ich poprawiania.

      Wyrażam zgodę na publikację na liście laureatów mojego imienia oraz miejscowości zamieszkania, jak również na prośbę Organizatora, na utrwalenie i wykorzystanie mojego wizerunku.

      UWAGA!
      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu otrzymania Nagrody! Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Laureata i Organizatora.

      Niniejszym kwituję odbiór Nagrody.      Załącznik nr 3

      do Regulaminu loterii promocyjnej „KIBICUJĘ! WYGRYWAM!”

      WARUNKI REALIZACJI NAGRÓD I STOPNIA W LOTERII

      Nagrody I stopnia

      1. Nagrodą jest voucher o wartości 3000,00 zł brutto obejmujący wszystkie wybrane produkty/pakiety (bilet + hotel) z oferty dostępnej na stronie www.watchitlive.pl.
      2. Termin ważności vouchera upływa 31.12.2016 roku.
      3. W celu realizacji nagrody należy się skontaktować z biurem firmy Watch It Live Polska pod adresem e-mail: jakub@watchitlive.pl bądź numerem telefonu: 695 440 299.
      4. Voucher upoważnia do dowolnego wykorzystania kwoty 3000,00 zł na stronie www.watchitlive.pl. Istnieje możliwość dopłaty jeśli kwota okaże się niewystarczająca.
      5. Brak możliwości zwrotu vouchera.